ÚvodProgramyKomunitné grantyPravidlá FB súťaže Nadácia Veolia Slovensko

Pravidlá FB súťaže Nadácia Veolia Slovensko

Pravidlá súťaže Nadácia Veolia Slovensko: Hlasovacia súťaž Komunitné graty 2021

(ďalej len „Štatút“)

1.Organizátor a Realizátor spotrebiteľskej súťaže a podmienky súťaže

Odsek 1: Organizátorom súťaže je Nadácia Veolia Slovensko so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 30 868 637 zapísaná v Registri nadácií MV SR pod č. 203/Na-2002/846, ďalej len „Organizátor súťaže“ alebo „Nadácia Veolia Slovensko“)

 

Odsek 2: Technickú realizáciu súťaže zabezpečuje Nadácia Veolia Slovensko v spolupráci so spoločnosťou VISIBILITY s. r. o., Panská 14, 811 01  Bratislava, IČO: 44 927 991 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60074/B (ďalej len ako „Realizátor“) .

 

Účelom a predmetom tohto Štatútu je záväzná úprava podmienok Súťaže Nadácia Veolia Slovensko, v rámci ktorej môžu súťažiaci (ďalej len „Súťažiaci“) hlasovať za vybraný projekt prihlásený do programu Komunitné granty 2021 (ďalej len „Súťaž“). Účasťou na Súťaži vyjadruje Súťažiaci svoj bezvýhradný súhlas s podmienkami Súťaže uvedenými v tomto Štatúte a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

2. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha od 25.10.2021 do 31.10:2021 prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

 

3.Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých používateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len „Používatelia“), ktorí dovŕšili vek 18 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Odsek 2: Podmienkou účasti v Súťaži je splnenie všetkých podmienok pre zapojenie sa do Súťaže, ktoré sú uvedené v tomto Štatúte.

 

4.Pravidlá súťaže

Odsek 1: Podmienky pre zapojenie sa do Súťaže:

 • mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook,
 • mať minimálne 18 rokov
 • splniť súťažnú úlohu  - hlasovať za jeden vybraný projekt

Aby mohol byť Súťažiaci zaradený do žrebovania o výhry, musí splniť všetky podmienky  uvedené v Odseku 1 vyššie.

Odsek 2: Súťažiaci sú v Súťaži identifikovaní prostredníctvom ID používateľa sociálnej siete Facebook. Následne v prípade výhry bude Súťažiaci Realizátorom vyzvaný, aby poskytol nasledovné osobné údaje za účelom odovzdania výhry:

  • meno a priezvisko,
  • telefonický kontakt,
  • adresa doručenia.

 

5.Určenie výhercov súťaže a ceny

Odsek 1: Výhra bude definovaná a zverejnená v aktuálnom súťažnom príspevku na Facebook stránke.

Odsek 2: Po uplynutí termínu, ktorý bude označený ako koniec Súťaže, budú náhodne vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí splnili podmienky Súťaže. Každý Súťažiaci môže vyhrať iba jednu výhru, pričom v prípade opätovného vyžrebovania toho istého Súťažiaceho sa uskutoční náhradné žrebovanie.

Výhercovia budú kontaktovaní Realizátorom prostredníctvom komentáru pod súťažným príspevkom na Facebook stránke. Kontaktovanie výhercov vykoná Realizátor súťaže. Výhercovia budú o výhre informovaní prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.

V prípade sporu o výhru je rozhodnutie Organizátora Súťaže konečným rozhodnutím.

V prípade, že výhercovia nesplnia podmienky pravidiel Súťaže, alebo sa ich nepodarí zastihnúť v stanovenej lehote, stratia právo na výhru.

Získané výhry nemožno previesť na iné osoby alebo vyplatiť v hotovosti.

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo následky spôsobené nesprávnym alebo chybným zadaním údajov.

6.Úhrady spojené s výhrami

Súťažiaci, ktorí sa zúčastnia tejto Súťaže, neplatia v súvislosti s výhrami daň z príjmu fyzických osôb a/alebo iné poplatky, tieto znáša Organizátor. Poštovné náklady doručenia výhier výhercom znáša Organizátor. Ostatné náklady a výdavky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s použitím výhry, znášajú výhercovia.

7.Ochrana osobných údajov

Odsek 1: Organizátor, ktorý je zároveň prevádzkovateľom osobných údajov Súťažiacich, informuje o podmienkach spracúvania osobných údajov v Prílohe č. 1 tohto Štatútu

 

8.Zodpovednosť Organizátora a Realizátora za priebeh súťaže

Odsek 1: Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia Súťaže, zrušenia alebo úpravy jej Pravidiel.

Odsek 2: Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani na iného Súťažiaceho. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a vymáhanie účasti v Súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť ceny v súťaži.

Odsek 3: Organizátor ani Realizátor Súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich častí v rámci elektronickej registrácie do súťaže.

 

9.Záverečné ustanovenia

Odsek 1: Realizátor nezodpovedá za úplnosť výňatku z tohto Štatútu, ktorý môže byť v skrátenej verzii použitý v propagačných alebo v iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Organizátor a Realizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Štatút.

Odsek 2: Organizátor alebo Realizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže Súťažiacich, ktorí budú podozriví z podvodného správania alebo z používania falošných profilov.

Odsek 3: Účasť v Súťaži je dobrovoľná a Súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto Pravidiel Súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže.

Odsek 4: V prípade ak Súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo k vyhláseniam, ktoré počas účasti v Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť Organizátorovi a Realizátorovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla.

Odsek 5: Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so Štatútom a vedome poskytuje svoje údaje Organizátorovi a Realizátorovi súťaže a nie spoločnosti Facebook. Organizátor ani Realizátor súťaže nehradí Súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži.

 

Bratislava, dňa 25.10. 2021

 

Príloha č. 1 Podmienky spracúvania osobných údajov

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

Prevádzkovateľom osobných údajov Súťažiacich je Nadácia Veolia Slovensko so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 30 868 637 zapísaná v Registri nadácií MV SR pod č. 203/Na-2002/846. Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s.  so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava  spoločnosť VISIBILITY s. r. o., Panská 14, 811 01  Bratislava, IČO: 44 927 991 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60074/B, ktorý poskytuje prevádzkovateľovi o.i. aj služby realizácie Súťaže.

Za účelom uplatnenia práv dotknutej osoby môže Súťažiaci kontaktovať prevádzkovateľa na nasledovných kontaktoch:

mail: oou.vesk@veolia.com,

telefón so záznamníkom: +421 48 43 27 360.

Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné podľa Štatútu zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné a aktuálne.

Osobné údaje poskytnuté v rozsahu podľa Štatútu budú použité za účelom

 1. realizácie a vyhodnotenia Súťaže,
 2. kontaktovania výhercov.

Meno a priezvisko resp. prezývka na Facebook výhercu bude tiež zverejnené na Facebook stránke Organizátora.

Súťažiaci zapojením sa do súťaže a poskytnutím svojich osobných údajov vyjadruje súhlas  s uvedeným spracúvaním osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať emailom na adrese oou.vesk@veolia.com.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak výherca neposkytne Realizátorovi svoje osobné údaje v rozsahu podľa Štatútu, nebude mu možné odovzdať cenu a táto prepadne v prospech Organizátora.

Právnym základom spracúvania je udelený súhlas dotknutej osoby a tiež oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je propagácia a vykonávanie verejnoprospešných aktivít v súlade s predmetom činnosti nadácie.

Súťažiaci, ktorý takto poskytol osobné údaje, má ako dotknutá osoba podľa Nariadenia právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,  právo na ich opravu, právo na výmaz osobných údajov, právo požadovať obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov. Proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa, má dotknutá osoba právo vzniesť námietku. Takúto námietku riadne posúdime a ak nepreukážeme, že máme na spracúvanie nevyhnutné oprávnené dôvody a že tieto prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, nebudeme osobné údaje ďalej spracúvať.

Dotknutá osoba má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu na adrese Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na stránke https://dataprotection.gov.sk/.

Osobné údaje budú spracúvané do doby, kým nepominie účel ich spracúvania na ktorý boli získané.